การถ่ายโอนข้อมูลจากระบบ Library 2000

ถ่ายโอนข้อมูลบรรนุกรม :


ถ่ายโอนข้อมูลสมาชิก :

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ