การถ่ายโอนข้อมูลจากระบบห้องสมุดอื่น

เลือกระบบห้องสมุดที่จะถ่ายโอนข้อมูล
PLS3 (อ. ฐิติ บุญยศ)
Library 2000 (ธนภูมิ อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี)
Library 2001 (อ.รำไพร ทิพยชยางกุล) ***(อยู่ระหว่างดำเนินการ)***
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ