28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : นิพนธ์(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 40-42 ถ.เจริญกรุง พระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ : 02-221-2611
โทรสาร : 02-224-6889
เว็บไซท์ : www.nibondhbooks.com