27 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : บูรพาสาส์น(1991)(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 116,118 ถ.เจริญกรุง วังบูรพาภิรมย์ พระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ : 02-623-7498-9
โทรสาร : 02-221-9446
เว็บไซท์ : -