28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : เปรียว (บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 110/63 ลาดพร้าว 18 จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-513-7013-5
โทรสาร : 02-512-4362-3
เว็บไซท์ : -