27 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : พาส เอ็ดดูเคชั่น(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 248 ถ. สิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : 02-881-2840
โทรสาร : 02-434-4572
เว็บไซท์ : www.passeducation.com