28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : วัฒนาพานิช(บริษัท สำนักพิมพ์ จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 216/220 ถ.บำรุงเมือง สำราญราษฎร์ พระนคร กทม.10200
โทรศัพท์ : 02-222-5371-2
โทรสาร : 02-225-6556-7
เว็บไซท์ : www.wpp.co.th