27 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย()
ที่อยู่ติดต่อ : ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถ.พญาไท วังใหม่ ปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์ : 02-218-3247
โทรสาร : 02-218-3266
เว็บไซท์ : www.chulapress.com