28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)()
ที่อยู่ติดต่อ : ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ : 02-278-8200
โทรสาร : 02-278-8279
เว็บไซท์ : www.trf.or.th