28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : เอ.อาร์.อินฟอร์เมชัน แอนด์พับลิเคชัน(บริษัท จำกัด)
ที่อยู่ติดต่อ : 99/16-20 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง ดินแดง กทม. 10400
โทรศัพท์ : 02-642-3400
โทรสาร : 02-642-2395-6
เว็บไซท์ : www.arip.co.th