28 มกราคม 2564 เวลา
บริษัท/สำนักพิมพ์
ชื่อ : จีเอ็ม มัลติมีเดีย(บริษัท จำกัด (มหาชน))
ที่อยู่ติดต่อ : อาคาร จีเอ็ม กรุ๊ป เลขที่ 914 ถ.พระราม 5 ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 02-241-8000
โทรสาร : 02-241-6622
เว็บไซท์ : www.gmgroup.in.th