การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2540

สมุนไพรพื้นบ้านล้านนา

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ รศ.ดร.วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล และคณะ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม บริษัท สยามบุ๊คส์ แอนด์ พับลิเคชั่นส์ จำกัด
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน นายสันติ ดวงทรัพย์ และคณะ
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน)2539
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
  
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 979 ครั้ง