การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2542

เงียบสะท้อน

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ โกศล กมลกล่อม
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์ดอกหญ้า
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2541
 จำนวนหน้า 168 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป      
          เงียบสะท้อน เป็นหนังสือกวีนิพนธ์ผู้เขียนนำประสบการณ์ชีวติในวัยเยาว์จนปัจจุบันมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งาน เนื้อเรื่องเป็นเรื่องของธรรมชาติ ชีวิต และความสะเทือนใจต่อสรรพสิ่งรอบกายด้วยมุมมองอันลึกซึ้งให้แง่คิดเชิงสร้างสรรค์แก่ผูอ่าน รูปแบบคำประพันธ์หลากหลายถูกต้องตามฉันทลักษณ์ การใช้ถ้อยคำสำนวนมีคุณลักษณะของวรรณศิลปเด่นชัด
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1551 ครั้ง