การประกวดหนังสือดีเด่น
21 ตุลาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2543

ล้านนา

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ สุรพล ดำริห์กุล
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ บริษัท รุ่งอรุณ พับลลิชซิ่ง จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2542
 จำนวนหน้า   309
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
         ล้านนา เป็นหนังสือที่ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของล้านนาในด้านต่าง ๆ นับแต่แต่สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ลักษณะนอเวศน์ และการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ประวัติศาสตร์โบราณคดี และพัฒนาการของบ้านเมือง ศาสนาและความเชื่อ ตลอดจนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ปรากฏอยู่ในดินแดนล้านนา
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 973 ครั้ง