การประกวดหนังสือดีเด่น
21 ตุลาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2543

ความเอ๋ยความหลัง

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ธัญญา ธัญญามาศ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์เพลงวรรณ
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2542
 จำนวนหน้า  119 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
            ความเอ๋ยความหลัง เป็นบทร้อยกรองที่มีเนื้อหาสะท้อนให้เห็นค่านิยมของคนไทย และพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ฉวยโอกาสแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและพรรคพวก เป็นผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของชาติ  อีกทั้งให้ข้อคิด คติเตือนใจ ปรัชญา และสัจธรรมในโลกเพื่อแนวทางในการดำเนินชีวิต และสร้างเสริมกำลังใจให้คนไทยฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคต่างในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ นอกจากนี้ผู้เขียนเลือกใช้ถ้อยคำสำนวนภาษาที่ให้ความหมายชัด แทรกด้วยสำนวนไทย คำพังเพย และคำเปรียบเทียบที่สมจริงช่วยเพิ่มรสคำให้มีพลังในการปลุกจิตสำนึก และก่อให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจแก่ผู้อ่าน
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1630 ครั้ง