การประกวดหนังสือดีเด่น
21 ตุลาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2543

พบกันสวัสดี

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ เกริก ยุ้นพันธ์
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน เกริก ยุ้นพันธ์
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์ เกริกยุ้นพันธ์
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2542
 จำนวนหน้า  1 เล่ม (ไม่มีเลขหน้า)
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
        พบกันสวัสดี มีเนื้อเรื่องที่กล่าวถึงการพบกันระหว่างเด็ก 2 คน และร่วมกันทำกจิกรรมต่าง ๆ ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมไทย ได้แก่ การกล่าวคำ "สวัสดี" เมื่อพบกัน กล่าว "ขอโทษ" เมื่อพลาดหลั้ง และ "ขอบคุณ" เมื่อผู้อื่นให้สิ่งของนอกจากนี้เด็กยังได้รู้ถึงการอยู้ร่วม การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การมีวินัยมีนำใจ มีความอดทน และมีการเยี่ยมเยียนเมื่อจากไป ซึ่งก่อให้เกิดสังคมที่ดีรวมทั้งยังสามารถจดจำข้อความซึ่งเขียนด้วยภาษาที่ไพเราะและกะทัดรัดภาพประกอบสีสดใสและสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง ตลอดการเรียนรู้เรื่องสีและรูปทรงต่าง ๆ อีกด้วย   
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1361 ครั้ง