การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2546

พระพุทธรูปมรดกล้ำค่าของเมืองไทย

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ทศพล จังพานิชย์กุล
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ บริษัท คอมม่า ดีไซน์แอนด์พริ้นท์ จำกัด
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2545
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
           หนังสือเรื่อง พระรูปมรดกล้ำค่าของเมืองไทย เป็นหนังสือสวยงามที่มีคุณค่าน่าศึกษาเรื่องเกี่ยวกับกับพระพุทธศาสนาว่าด้วยประวัติพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ที่เป็นศูนย์รวมศรัทธาของพระพุทธศาสนิกชน ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดต่าง ๆ ทั่วภูมิภาคแห่งประเทศไทย ล้วนอุดมด้วยพุทธานุภาพมีพุทธลักษณะงดงามตามยุคสมัยของศิลปกรรม อันเป็นบ่อเกิดวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
         ปกหน้าเป็นภาพพระพุทธรูปสำคัญจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นสีทองจัดลำดับเป็นภาพประกอบทั้งปกหน้าและปกหลังสวยงามลงตัว นำภาพเฉพาะส่วนพระเศียรและนิ้วพระหัตถ์จีบของพระรูปปางลีลา พระพุทธศรีศากยทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ ณ พุทธมณฑลเป็นภาพสีเข้ฒเกือบดำ มีปริมาตรน้อย ๆ อยู่ด้านหน้า/ลังเป็นภาพต่อเนื่องกันทั้งซ้ายและหน้าขวา เฉพาะส่วนหน้าเป็นภาพแสดงพระธรรมเทศนาในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศน์วิหาร มีพระพุทธชินสีห์และพระพุทธสุวรณเขตที่สง่างาม ๒ องค์ประดิษฐานเป็นพระพุทธประธานเบื้องหน้า พระสมณะบรรยายธรรมนั่งอยู่บนธรรมมาสน์เทศน์ เรียงรายด้วยผู้ทรงศีล ภิกษุสงฆ์อุบาสก อุบาสิกาก นั่งพนมมือสำรวมจิตสดับ พระธรรมเทศนา สงบน่าเลื่อมใส ภาพประกอบในเล่มสัมพันธ์และสอดคล้องกับเนื้อหา เฉพาะภาพเน้นแสดงลักษณะพุทธศิลป์ตามยุคสมัยของศิลปกรรม เป็นประโยชน์แก่การศึกษาพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติสืบต่อไป
             กำหนดรูปเล่ม รูปเล่มแข็งแรงทนทาน ปกแข็ง ขนาด ๘ หน้าพิเศษ เข้าเล่มเย็บกี่ประณีตแน่นหนา พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตหนาอย่างดีตลอดเล่ม ภาพประกอบและตัวอักษรคมชัดเจนจัดรูปเล่มมีหัวเรื่องและคำอธิบายสวยงามทั้งเล่ม ให้ความรู้สึกในการสร้างบรรยากาศเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างดี บรรจุกล่องที่มีลักษณะเหมือนรูปเล่มหนังสือมีความแข็งแรงคงทน
         หนังสือเรื่อง พระพุทธรูปมรดกล้ำค่าของเมืองไทย ของทศพล จังพานิชย์กุล จึงสมควรได้รับรางวัลดีเด่น กลั่มหนังสือสวยงาม ประเภทหนังสือสวยงามทั่วไป ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2546 
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 994 ครั้ง