การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2546

ดอกไม้บานที่เกาะใต้

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ธีรพร คงพูล
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์มติชน
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2545
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
          ดอกไม้บานที่เกาะใต้ เป็นสาคคดีท่องเที่ยวที่ผู้เขียนนำเสนอในรูปการบันทึกเล่าประสลการณ์ จากการเดินทางไปศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ เมืองรางกิโอร่า (Rangiora) ในเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ ผู้เขียนถ่ายทอดประสบการณ์ของตนในต่างแดนสู่ผู้อ่านได้อย่างละเมียดละไม และเป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตของวัยรุ่นที่รู้จีกใช้ชีวิตที่มีคุณค่าและมีชีวิตชีวา นับตั้งแต่การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมและครอบครัวที่ได้พักอาศัยระหว่างเรียน การใช้ชีวิตในโรงเรียน รวมทั้งความสนุกสนานกับการผจญภัยในวันหยุด ตลอดถึงความซาบซึ้งกับบรรยากาศของวสถานที่ท่อ
งเที่ยว สาระดังกล่าวนี้ผู้เขียนได้นำเสนออย่างสร้างสรรค์แสดงถึงการพัฒนาทางความคิด และสัมพันธภาพเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบ
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 937 ครั้ง