การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2547

ตำนานเสรีไทย

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์แสงดาว
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2546
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
           หนังสือเรื่อง ตำนานเสรีไทย เป็นสารคดีนำเสนอเรื่องราวในอดีตระหว่างสงครมโลกครั้งที่สอง (พุทธศักราช 2484 -2488) ของขบวนการและบุคคลผู้รักชาติชาวไทย ซึ่งยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้ชีวิต เพื่อพิทักษ์รักษาแผ่นดินไทยถิ่นเกิดให้ดำรงคงความเป็นเอกราชยาวนานสืบเนื่องมาได้จนถึงปัจจุบัน เนื้อหาของสารคดีเรียบเรียงจากเอกสารและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศ ถ้อได้ว่ามีความสมบูรณ์มากที่สุดครั้งหนึ่งเท่าที่เคยมีผู้รวบรวมเกี่ยวกับกรณีนี้ไว้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ข้อมูลเหล่านี้ได้ผ่านการศึกษาวิเคราะห์และกลั่นกรองในเชิงวิชาการอย่างเข้มข้น ก่อนที่จะนำเสนอด้วยสำนวนการเขียนที่สุภาพ สละสลวย ชวนอ่านตรงไปตรงมา เป็นกลาง และเป็นธรรม โดยผู้ประพีนธ์ทรงคุณวุฒิและมีความสนใจใฝ่ศึกษาในเรื่องนี้อย่างจริงจังเป็นพิเศษกว่า 12 ปี ทั้งนี้ เพื่อมุ่งท่จะนำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ด้วยเหตุและผล ด้วยความเป็นมาและผลที่เป็นตามบทบาทของบุคคลและคณะบุคคลในปฏิบัติการเสรไทยคราวนั้น นอกจากนี้ ยังเป็นสารคดีที่ได้รวบรวมชีวประวัติโดยสังเขปของสมาชิกขบวนการเสรีไทย ส่วนใหญ่มานำเสนอได้อย่างหลากหลายและสมบูรณ์แบบอีกด้วย ด้วยคุณูปการและองค์ประกอบที่เหมาะสมต่าง ๆ เหล่านี้
         หนังสือเรื่อง ตำนานเสรีไทย ของ วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร จึงสมควรได้รับรางวัลดีเด่นกลุ่มหนังสือสารคดี ในการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ.2547
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1039 ครั้ง