การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2547

เรื่องเล่าของคนบันทึกเรื่องเล่าที่นักเล่าเรื่องคนหนึ่งเล่าให้เขาฟัง

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ ศิริวร แก้วกาญจน์
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ สำนักพิมพ์ง่ายงาม
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2546
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
           หนังสือเรื่อง เรื่องเล่าของคนบันทึกเรื่องเล่า ที่นัดกเล่าเรื่องคนหนึ่งเล่าให้เขาฟัง เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่เล่าเรื่องของชีวิตคนในสังคมเมืองร่วมสมัย ที่เริ่มต้นเรื่องเล่าด้วยการหยิบยกเรื่องเล็ก ๆ  ในชีวิตประจำวันซึ่งคนทั่วไปอาจมองข้าม โดยชี้ให้เห็นว่าสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ทั้งในระดับบุคคลครอบครัว และสังคม เริ่มมาสาเหตุเล็ก ๆ ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ หรือสิ่งของ แต่ขยายลุกลามจนกลายเป็นความขัดแย้งและความแตกแยกในที่สุด ความเปลี่ยนแปลงด้านวิถีชีวิตสมัยใหม่ของคนในเมืองหลวงที่เทคโนโลยีวัตถุ และเงินมีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิต ทำให้มนุษย์ไร้เหตุผลและให้ความสำคัญกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอย่างน่าขัน ผู้ประพันธ์ใช้ท่วงทำนองเสียดสียั่วล้อเพื่อให้ผู้อ่านตระหนักในความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ในสภาพแวดล้อมของสังคมเมืองที่ยังคงมีความโลภความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน
         ด้านกลวิธีการนำเสนอ ผู้ประพันธ์มีกลวิธีการเล่าเรื่องเฉพาะตน โดยเลียนแบบการเล่าเรื่องแบบมุขปาฐะ ใช้ท่วงทำนองการเล่าแบบการสนทนาที่ราบรื่นเรียบง่าย ทำให้อ่านได้อย่างต่อเนื่องบางครั้งใช้วิธีซ้ำข้อความเพื่อเน้นความหมาย สื่ออารมณ์ขันและเสียดสีล้อเลียน ด้วยความโดยเด่นทั้งคุณค่าด้านแนวคิดและกลวิธีกานำเสนอที่มีลักษณะเฉพาะตน
         หนังสือเรื่อง เรื่องเล่าของคนบันทึกเรื่องเล่า ที่นักเล่าเรื่องคนหนึ่งเล่าให้เขาฟัง ของ ศิริวร แก้วกาญจน์ จึงสมควรได้รับรางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือรวมเรื่องสั้น ในการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2547 
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 767 ครั้ง