การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2548

เรืองแสงอรุณ

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ วรวุฒิ ภักดีบุรุษ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ 
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2547
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
           หนังสือเรื่อง เรืองแสงอรุณ เป็นหนังสือที่ผู้ประพันธ์สร้างสรรค์ขึ้นโดยหัวข้อตามลำดับแห่งจินตนาการของตน เป็น 4 หมวดใหญ่ คือ เรืองแสงอรุณ เสพสุนทรีย์ ในวังวน และเทียนใจ
         ผู้ประพันธ์เสนอแนวคิดในการดำรงชีวิตตามลำดับกาลเวลา จากจุดเริ่มแรกของชีวิตใหม่ซึ่งเปรียบเทียบประดุจแสงอรุณแห่งธรรมชาติอันงดงาม การเดินทางในชีวิตต่อเนื่องโดยมีความหวังความฝัน และความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่จุดหมายปลายทาง มีการรู้จักแบ่งปัน การเสริมสร้างมิตรภาพเพื่อความสุขเกษมศานต์ และกาลเวลาที่นำไปสู่ปลายชีวิตหรือความชรา ผ่านการสั่งสมประสบการณ์การกเรียนรู้วิถีชีวิตอันเป็นธรรมดาของโลก สอนให้ประจักษ์ถึงความไม่ยั่งยืนของชีวิต และวิถีแห่งธรรมอันประกอบด้วยศีล สมธิ ปัญญา เป็นมงคลแห่งชีวิต อันจะน้อมนำไปสู่แดนทิพย์อันสว่างรุ่งเรืองเป็นความสุขบริสุทธิ์นิรันดร์กาล
         ผู้ประพันธ์เลือกใช้รูปแบบฉันลักษณ์หลากหลาย ได้แก่ กลอน กาพย์ ฉันท์ และ โครงสี่ในกในการดำเนินเรื่อง เลือกใช้ถ้อยคำเรียบง่ายมีค่าของเสียงและค่าของความหมายครบถ้วน สามารถสื่อสาระที่ผู้สร้างสรรประสงค์จะเสนอได้ชัดเขน การดำเนินเรื่องต่อเนื่องตามลำดับ เข้าใจง่ายคำประพันธ์สร้างอารมณ์สะเทือนใจให้ผู้อ่านคล้อยตาม อันเป็นคุณลักษณะสำคัญของวรรณศิลป์
         นอกจากนี้ หนังสือเรื่อง "เรื่องแสงอรุณ" ยังมีคุณค่าต่อการดำเนินชีวิต เอื้อประโยชน์แก่คนในสังคม เพราะผู้สร้างสรรค์ได้นำเสนอเนื้อหาแฝงด้วยปรัชญา และแทรกหลักธรรมสอดประสานอย่างต่อเนื่องเหมาะแก่เด็กที่กำลังเจริญวัยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติอนาคต ให้รู้จักมองโลกด้วยการเรียบรู้ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เรียนรู้ชีวิต มีความเข้าใจในหลักธรรมแห่งพุทธศสนาอันเป็นสัจธรรมอย่างถ่องแท้ เพื่อนำไปเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ
         หนังสือเรื่อง เรืองแสงอรุณ จึงสมควรได้รับรางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือเด็กสำหรับเด็กวัยรุ่นอายุ 12 - 18 ปี ประเภทหนังสือคำประพันธ์ ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำป พ.ศ. 2548  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 14278 ครั้ง