การประกวดหนังสือดีเด่น
4 สิงหาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2549

อุบัติการณ์

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ วรภ วรภา
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ POLITICS publishing
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2548
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
          หนังสือเรื่อง อุบัติการณ์ เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่นำเสนอเรื่องราวของสังคมพหุวัฒนธรรมในภาคใต้ของไทยซึ่งมีความหลากหลายแตกต่างด้านวิถีชีวิต ความเชื่อและขนบประเพณีความเปลี่ยนแปลงของสังคมจากวัฒนธรรมดั้งเดิมไปสู่สังคมบริโภคนิยม ผู้เขียนตึแผ่ปัญหาความขัดแย้งและการต่อสู่ซึ่งมีอยู่ในจิตวิญญาณของมนุษย์ ความขัดแย้งของมนุษย์ที่ยึดอยู่กับความเชื่อและมายาคติความขัดแย้งระหว่างความเชื่อกับเหตุผล ระหว่างสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่คิด การแบ่งเป็นฝักฝ่าย "พวกเขา" "พวกเรา" ทุกคนต่างหวงแหนอาณาจักรอันดับแคบของตนเที่เรียกว่า "เกียรติและศักดิ์ศรี" ในท่ามกลางความขัดแย้งและการต่อสู่เพื่อความอยู่รอด บางครั้งมนุษย์กลับเป็นเพียงผู้มองปรากฏการณ์ดันโหดร้ายที่เกิดขึ้นต่อหน้าราวกับการชมมหรสพ แทนที่จะเข้าช่วยเหลือฝ่ายที่อ่อนแอซึ่งถูกกระทำ สภาวะที่ไร "มนุษยธรรม" เป็นอุบัตการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมร่วมสมัย
         เรื่องสั้นทั้ง 14 เรื่อง ของ วรภ วรภา ซึ่งนำเสนอ "อุบัติการณ์"  จากท้องถิ่นใต้ของประเทศไทยมิได้เป็นเพียงการนำเสนอสาเหนุและความเป็นไปของ "อุบัติการณ์" ระดับท้องถิ่นของไทยด้วยทัศนะที่กลั่นกรองและตกผลึกเท่านั้นผู้เขียนยังนำผู้อ่านไปสู่ปัญหาและความขัดแย้งของมนุษย์ในระดับสากลกระตุ้นให้ผู้อ่านฉุกคิดอีกทั้งคำถามถึง "มนุษยธรรม" ที่ขาดหายและเสนอแนะว่าในท่ามกลางความขัดแย้งและการแบ่งฝักฝ่าย หากมนุษย์เพียงแต่ยอมรับความแตกต่าง ลดทิฐิและพยายามเข้าใจซึ่งกันและกันสันติสุขของมนุษยชาติก็อาจเป็น "อุบัติการณ์" ที่พึงเกิดขึ้นได้
         ในด้านวรรณศิลปฺ ผู้ประพันธ์ประสบความสำเร็จในการใชย้ขนบเรื่องสั้น เพื่อชูวาทกรรมการต่อสู่การแบ่งเป็น "พวกเขา - พวกเรา" ซึ่งมีมาช้านานในอดีตมาตีแผเสมือนเป็นภาพเคลื่อนไหวแห่งชีวิตที่เรียงร้อยการต่อสู่ของมนุษย์ ด้วยถ้อยคำที่เข็มข้นและทรงพลัง
         หนังสือเรื่อง อุบัติการณ์ ของ วรภ วรภา จึงสมควรได้รับรางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือรวมเรื่องสั้นในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2549   
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 2007 ครั้ง