การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2549

ที่บ้านย่า

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ กริ่มกมล มหัทธนวิศัลย์
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน มณีรัตน์ บัณฑุกัมพล
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ ศรีสารา
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2548
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก 
 สาระสังเขป 
          หนังสือเรื่อง ที่บ้านย่า เป็นหนังสือสารคดีสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี มีเนื้อหาเกี่ยววิถีชีวิต ประสบการณ์ และภูมิปัญญาของคนทางภาคเหนือของประเทศไทย สะท้อนเรื่องราวความทรงจำในวัยเยาว์ของผู้เขียนที่ผูกผันกับผู้ที่เป็นย่า และธรรมชาติอย่างแนบแน่นกลมกลืน สิ่งที่ผู้เขียนเสนอไม่ว่าเป็นเรื่องของเล่น ต้นไม้ใบหญ้า ประเพณี ยารักษาโรค อาหารการกิน หรื่อเครื่องใช้ไม้สอย เป็นต้น จะถูกนำมาเชื่อมโยงเข้ากับวิถีชีวิตและวิถีคิดของคนในสังคมปัจจุบัน ซึ่งเป็นประเด็นที่ท้าทายให้ขบคิดและแสวงหาคำตอบต่อไป
          เอกลักษณ์อันโดดเด่นของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่ความละเมียดละไมในการสอดแทรกความรู้และความคิดด้วยภาษที่สละสลวย งดงาม เรียบร้อย แม้ในบทสนทนาของตัวละครซึ่งใช้ภาษาถิ่นก็หาได้เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารกับผู้อ่านต่อไม่  แต่ตรงกันข้ามกลับเป็นความงดงาม น่ารัก สดใส มีชีวิตชีวากรุ่นกลิ่นอายของฉากและบรรยากาศของภาคเหนืออย่างแท้จริง
          อนึ่ง สภาพการดำเนินชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบันทำให้คนในสังคม ใช้ชีวิแข่งกับเวลาหันมาพึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ และละเลยธรรมชาใกล้ตัว ดังนั้นหนังสือเรื่อง ที่บ้านย่า จึงมีคุณค่าในฐานะที่เป็นแรงกระตุ้นให้ผู้อ่านโดยเฉพาะเยาวชนได้ตระหนักและซึมซับถึงการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลของธรรมชาติและคน เรียนรู้ ที่จะภูมิใจในภูมิปัญญาไทยและเติบโตอย่างมีรากเหง้า เป็นคนไทยที่รักผืนแผ่นดินไทย และถึงแม้จะไม่มีเทคโนดลยีสมัยใหม่ก็สามารถที่จะมีความสุขได้เช่นกัน
              ภาพประกอบหนังสือเรื่อง ที่บ้านย่า เป็นภาพจินตนาการสีน้ำ ซึ่งสะท้อนเนื้อเรื่องและความคิดรวบยอดของผู้เขียนให้มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น และที่สำคัญช่วยสานความคิดที่ต่อเนื่องให้ผู้อ่าน
          หนังสือเรื่อง ที่บ้านย่า ของกริ่มกมล มหันธนวิศัลย์ จึงสมควรได้รับรางวัลดีเด่น กลุ่มหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี ประเภทสารคดี ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2549
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1617 ครั้ง