การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
รายชื่อหนังสือดีเด่น ประจำปี 2551

บนผืนแผ่นดินเกิด

 ชื่อผู้แต่ง/ผู้ประพันธ์ วรวุฒิ ภักดีบุรุษ
 ผู้ออกแบบจัดทำรูปเล่ม/ศิลปกรรม 
 ผู้จัดทำภาพประกอบ/ผู้เขียนการ์ตูน 
 สำนักพิมพ์/ผู้จัดพิมพ์ 
 โรงพิมพ์ที่ตีพิมพ์ 2550
 จำนวนหน้า 93
 ราคาปก 
 สาระสังเขป       
         หนังสือกวีนิพนธ์เรื่อง บนผืนแผ่นดินเกิด ของ วรวุฒิ ภักดีบุรุษ เป็นผลงานที่ผู้สร้างสรรค์เสนอทัศนคติ เนื้อหาสาระเกี่ยวกับสภาวการณ์ของสังคมปัจจุบันในยุคโลกาภิวัตน์ ที่มนุษย์ต้องเผชิญกับปัญหาทุนนิยม วัตถุนิยม และบริโภคนิยมรวมทั้งปัญหาความรุนแรง และภัยอันตรายต่างๆ ตลอดขจนภัยพิบัติที่กระทบโลกและชีวิตมนุษย์ทำให้ต้องใฝ่หาวิถีแห่งความสุขสงบ
       ผู้สร้างสรรค์เสนอผลงาน 36 บท (หัวเรื่อง) จัดกลุ่มตามแนวคิดสำคัญเป็น 4 ตอนต่อกันไปตามลำกับ ได้แก่ ก่อเกิดจากแผ่นดิน ในห้วงทุนนิยม รอยทุกข์ร่วมสมัยก้าวย่างแห่งปัญญา และคืนสู่สันติธรรม แบบฉันทลักษณ์ของร้อยกรอง ประกอบด้วย โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และร่าย ซึ่งรักษาระเบียบฉันท์อันเป็นแบบฉบับได้อย่างเคร่งครัด เลือกใช้ถ้อยคำที่เรียบง่าย มีคุณลีกษณะพร้อมด้วยต่าของความหมาย ค่าของเสียง และการรับส่งสัมผัสทั้งสัมผัสนอกสัมผัสใน ซึ่งทำให้บทร้อยรองมีอรรถรสไพเราะ สือความหมายและแนวความคิดที่เข้าใจได้ง่ายและชัดเจน มีสุนทรีภาพและอารมณ์สะเทือนใจ อันเป็นคุณลักษณะสำคัญขนองวรรณศิลป์ และได้เสนอแนวคิดอันเป็นทางแก้ปัญหาของสังคม เพื่อให้เป็นประโยชน์เสริมสร้าปัญญาแก่ผู้อ่านในการดำรงชีวิตเพื่อให้หลีกพ้นปัญหาและนำไปสู่ความสุขความสำเร็จบนผืนแผ่นดินเกิด ของ วรวุฒิ ภักดีบุรุษ นับว่าเป็นผลงานที่มีคุณค่าถึงพร้อมด้วยคุณลักษณ์ของวรรณศิลป์
  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 1958 ครั้ง