การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น


 ชื่อหนังสือหนทางและที่พักพิง
 ชื่อผู้แต่งอังคาร จันทาทิพย์
 สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์ผจญภัย
 ปีที่พิมพ์2552
 จำนวนหน้า125 
 ราคาปก120 
 สาระสังเขป                                                                                   
          ผู้ประพันธ์นำพุทธประวัติมาถ่ายทอด โดยใช้กลวิธีบรรยายที่แตกต่างจากหนังสือกวีพิพนธ์ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาโดยทั่วไป ใช้จินตนาการเชื่อมเหตุการณ์ทั้งประวัติและคำสอน บทร้อยกรองแสดงด้วยพุทธประวัติให้เข้าใจได้ชัดเจน เป็นกวีนิพนธ์ที่มีคุณค่าเหมาะแก่ยุคสมัยปัจจุบัน
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1148 ครั้ง