การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น


 ชื่อหนังสือแผ่นดินพ่อ
 ชื่อผู้แต่งญิบ พันจันทร์
 สำนักพิมพ์กองส่งเสริมและเผยแพระ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ปีที่พิมพ์2552
 จำนวนหน้า142
 ราคาปก-
 สาระสังเขป                                                                                   
         หนังสือที่นำเสนอชีวิตของผู้คนแห่งลุ่มน้ำทะเลสงขลา แสดงถึงความรักและผูกพันของผู้คนกับทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่นอันอุดมสมบูรณ์และหลากหลาย เมื่ออ่านแล้วทำให้เกิดความรู้สึกหวงแหนและปรารถนาที่จะปกป้อง ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นมรดกของชาติให้ยั่งยืน
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1496 ครั้ง