การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น


 ชื่อหนังสือของขวัญจากหัวใจ
 ชื่อผู้แต่งวรวุฒิ ภักดีบุรุษ
 สำนักพิมพ์เรืองอรุณ
 ปีที่พิมพ์2552
 จำนวนหน้า78
 ราคาปก85 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
         บทร้อยกรอง 35 หัวเรื่อง จัดเป็น 3 หมวดใหญ่ตามลำดับ คือของขวัญจากหัวใจ ประทับไว้ในรอยจำ และหยดน้ำอันฉ่ำเย็น บทร้อยกรองมีลีลาน่าสนใจทำให้ผู้อ่านตระหนักในคุณค่าของการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ซึ่งมีทั้งรวดเร็ว เนิบช้า วุ่นวายและสงบเย็น คละเคล้าความทุกข์โศก และสุขระคนกัน แต่สุดท้ายมนุษย์ทุกคนล้วนมุ่งหวังที่จะได้ความรัก ความจริงใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความมีน้ำใจ และความเข้าใจที่ดีต่อกัน ซึ่งจะเป็นรากฐานของชีวิตที่สดใส ชีวิตที่เป็นสุข มีความอบอุ่น และเป็นชีวิตที่สวยงามนิรันดร์
  
  
  
  
  
 

A

อ่านทั้งหมด 1076 ครั้ง