การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น


 ชื่อหนังสือพระสังกัจจายน์ ฉบับการ์ตูนสี่สี
 ชื่อผู้แต่งโอม รัชเวทย์
 สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
 ปีที่พิมพ์2552
 จำนวนหน้า87
 ราคาปก139 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
         หนังสือที่นำเสนอชีวประวัติของพระสังกัจจายน์ ซึ่งเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าที่ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นผู้ขออนุญาตกำหนดพุทธบัญญัติหลายข้อที่ใช้เป็นหลักปฏิบัติจนถึงปุจจุบัน รวมทั้งเป็นพระมหาเถระที่ได้ชื่อว่าเป็นเอตทัคคะหรือผู้เป็นเลิศทางด้านแสดงธรรมเนื้อเรื่องนำเสนอชีวิตของพระสังกัจจยน์ตั้งแต่กำเนิด การศึกษาเล่าเรียน การออกบวชและเผยแผ่พระธรรม จนกระทั่งดับขันธ์ ผู้อ่านจะได้เรียนรู้แบบอย่างจากการครองตนในสมณเพศของท่านซึ่งสอนให้ปุถุชนรู้จักการวางตนที่งดงามและเหมาะสม
  
  
  
  
  
 

A

อ่านทั้งหมด 1251 ครั้ง