การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น


 ชื่อหนังสือโรงเรียนเม็ดกวยจี๊ คูณ 3
 ชื่อผู้แต่งอิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์
 สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก
 ปีที่พิมพ์2552
 จำนวนหน้า145  หน้า
 ราคาปก140
 สาระสังเขป                                                                                   
        หนังสือที่นำเสนอสภาพปัญหาสังคมที่หลากหลาย โดยสะท้อนเรื่องราวในสังคาปัจจุบันผ่านการดำเนินเรื่องของตัวละครซึ่งเป็นบุคลากรและนักเรียนใน "โรงเรียนเม็ดกวยจี้" โรงเรียนแห่งหนึ่งในชนบท รวมทั้งชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่ใกล้โรงเรียน สภาพปัญหาสังคมที่สอดแทรกในเนื้อหา ได้แก่ ปัญหานักเรียนขาดความอบอุ่นและเอาใจใส่จากครอบครัว การจัดซื้อรถโรงเรียนและนมโรงเรียน ค่านิยมในการับวัฒนธรรมต่างชาติ ความเชื่อโดยขาดสติไตร่ตรอง การยึดมั่นถือมั่นในตนเอง เป็นต้น เนื้อหาที่นำเสนอดังกล่าวนี้ผู้ประพันธ์ได้เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาบางเรื่องได้อย่างสร้างสรรค์ 
  
  
  
  
  
 

A

อ่านทั้งหมด 1175 ครั้ง