การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือสารานุกรมภาพลายเส้น สถาปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ เล่ม 1 บ้าน
 ชื่อผู้แต่งธีรศักดิ์ วงศ์คำแน่น
 สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปีที่พิมพ์-
 จำนวนหน้า269 หน้า
 ราคาปก210 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
        หนังสือที่ให้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น นำเสนอเนื้อหาสาระด้วยภาพลานเส้นปากกาเนื้อหาสาระประกอบด้วย รูปแบบบ้าน หรือเรือนที่อยู่อาศัย ซึ่งมีทั้งภาพลายเส้น จำแนกตามเรือนแพ เรือเรือนริมน้ำ เรือนริมทะเล ห้องแถว ตึงแถว เป็นต้น จำแนกตามสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชนในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ 
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1646 ครั้ง