การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือผ่ามิติจินตนาการ
 ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์  คุประตกุล
 สำนักพิมพ์บริษัท พาบุญมา จำกัด
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า272 หน้า
 ราคาปก250 บาท
                                                                                                           
  คำนิยม
   

วิทยาศาสตร์ เป็นวิชาที่ดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวและเข้าใจยาก แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ตั้งแต่เกิดจนตาย แต่คนจำนวนมากก็ใช้วิทยาศาสตร์โดยไม่จำเป็นต้องเข้าใจศาสตร์นี้อย่างแท้จริง   หากทุกคนได้ศึกษาวิทยาศาสตร์ซึ่งมีหลากหลายสาขา ด้วยวิธีที่สนุกสนาน เข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้โดยสะดวกและปลอดภัย ก็ย่อมจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งแก่บุคคลและโลก

มิติจินตนาการ คือ มุมมองความคิดที่สร้างภาพขึ้นในใจ สมัยก่อนถ้าผู้ใดมีจินตนาการสร้างภาพความคิดนอกกรอบความเชื่อของสังคม ผู้นั้นจะถูกกล่าวหาว่า เป็นผู้ที่มีความคิดเลื่อนลอยมีจิตฟุ้งซ่าน แต่ ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล ได้ผ่ามิติจินตนาการแยกออกให้เห็นว่า โลกที่เจริญก้าวหน้าจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันได้นั้น ก็เพราะผู้มีจินตนาการสร้างภาพความคิดนอกกรอบของสังคมนั่นเอง โดยยกตัวอย่าง อริสโตเติล ที่ตั้งทฤษฎีว่าโลกกลมซึ่งขัดกับความเชื่อของสังคมในยุคนั้นและจากทฤษฎีโลกกลมนี้ทำให้ โคเปอร์นิคัส สร้างจินตนาการต่อยอดออกไปจนได้ทฤษฎีใหม่ว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาล เป็นต้น ฉะนั้น หนังสือผ่ามิติจินตนาการ เล่มนี้ จึงมีคุณค่าต่อการส่งเสริมให้ทุกคนมีความกล้า กล้าคิด กล้าทำ กล้าสงสัย กล้าถาม กล้าคิดนอกกรอบความเชื่อและความรู้ดั้งเดิมอันเป็นลักษณะการพัฒนาโลกความคิดไปสู่โลกเทคโนโลยี ที่เป็นผลให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆหรือต่อยอดสิ่งประดิษฐ์เก่าให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยิ่ง แต่ทั้งนี้ต้องเป็นจินตนาการที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีสติ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ด้วยมิเช่นนั้นจะกลายเป็นจินตนาการเพราะเป็นโรคจิตที่มีความคิดฟุ้งซ่าน

            ผู้เขียนใช้วิธีการเล่าเรื่องให้อ่านเพลิน มากกว่าใช้ภาษาวิชาการ  แต่ก็ให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง มีการจัดทำรูปเล่มอย่างประณีต ใช้ภาพการ์ตูน และภาพถ่ายช่วยสื่อเรื่องราวและความหมายให้เห็นชัดเจน  การจัดข้อความและขนาดตัวอักษรช่วยให้อ่านง่ายขึ้น   นับว่า ฝ่ายศิลปกรรมมีส่วนช่วยให้หนังสือเล่มนี้น่าอ่านขึ้นมาก

    
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 2009 ครั้ง