การประกวดหนังสือดีเด่น
4 สิงหาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือเอกกษัตริย์ใต้รัฐธรรมนูญ            
 ชื่อผู้แต่งวิมลพรรณ  ปีตธวัชชัย
 สำนักพิมพ์-
 ปีที่พิมพ์ 2553
 จำนวนหน้า3 เล่ม (หนังสือชุด)
 ราคาปก1500 บาท
 สาระสังเขปหนังสือ ที่เล่าเรื่องเหตุการณ์สำคัญของบ้านเมืองตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่น ดินสู่ระบอบประชาธิปไตยของไทย การพัฒนาการ ปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ปัญหา ทั้งนี้โดยพรรณาให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระเจ้าอยู่หัวนับตั้งแต่เสด็จ ขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติจนถึงปัจจุบัน ถือเป็นเอกสารสำคัญที่รวบรวมเนื้อหาและรายละเอียดที่ยากจะหาอ่านโดยทั่วไป

อ่านทั้งหมด 1539 ครั้ง