การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือฝากเธอช่วยซับน้ำตาโลก                    
 ชื่อผู้แต่งสิทธิเดช  กนกแก้ว
 สำนักพิมพ์ร้อยแก้ว
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า100 หน้า
 ราคาปก100 บาท
                                                                                                        
 คำนิยม
กวีนิพนธ์ที่มีเนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น การลดภาวะโลกร้อน  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่า มีแนวคิดเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม  เสนอแนะให้ประชาชนร่วมมือกันอนุรักษ์ธรรมชาติ และหยุดยั้งการทำลายสิ่งแวดล้อม  ชี้ให้เห็นภัยของการทำลายและทำร้ายธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดมหันตภัยต่าง ๆ ตามมา ดังปรากฏให้เห้นเป็นลำดับ รวมทั้งเสนอแนะให้ประชาชนดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความสุขอย่างแท้จริงและยั่งยืน
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1514 ครั้ง