การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือ แสงเทียนส่องทางไทย
 ชื่อผู้แต่งสิทธิเดช  กนกแก้ว
 สำนักพิมพ์ร้อยแก้ว
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า100 หน้า
 ราคาปก100 บาท
                                                                                                          
  คำนิยม
 

บทร้อยกรองที่มีเนื้อหาส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัย ฝาเรียนรู้ การดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมเยาวชนมีสำนึกรักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ โน้มน้าวจิตใจและจรรโลงใจ ให้เห็นแนวทางที่ดีในการวางตน ปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักหน้าที่ ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีเพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

            หนังสือบทร้อยกรอง เรื่อง แสงเทียนส่องทางไทย ของ สิทธิเดช  กนกแก้ว แต่งเป็นกลอนสุภาพ กลอนสี่ และกาพย์ฉบัง ๑๖ สื่อความหมายชัดเจนด้วยภาษาที่มีคุณลักษณะของวรรณศิลป์ มีอรรถรส 
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 2002 ครั้ง