การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือลมหายใจของแผ่นดิน  
 ชื่อผู้แต่งสิทธิเดช  กนกแก้ว
 สำนักพิมพ์ร้อยแก้ว
 ปีที่พิมพ์2553
 จำนวนหน้า100 หน้า
 ราคาปก100 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
         บทร้อยกรองที่นำเสนอเรื่องราวแนวคิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สมควรปลูกฝังแก่เยาวชน อาทิ การใช้ถุงผ้า  การช่วยทำให้โลกสีเขียว ไม่ตัดไม้ทำลายป่า ช่วยกันทำให้โลกน่าอยู่ และชี้นำให้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัว คือ การใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1228 ครั้ง