การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือโถงสีเถา
 ชื่อผู้แต่งเข็มพลอย
 สำนักพิมพ์เพื่อนดี
 ปีที่พิมพ์2554
 จำนวนหน้า650 หน้า
 ราคาปก440 บาท
                                                                                                       
 คำนิยม

หนังสือนวนิยายที่สะท้อนภาพสังคม นำเสนอประเด็นเรื่องการดูแลชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งอันเป็นโรคร้ายอันดับต้น ๆ ที่คร่าชีวิตและทำลายคุณภาพชีวิตของมนุษย์  ผู้ประพันธ์เสนอภาพการทำงานของแพทย์ ความร่วมมือในการดูแลรักษาระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย การดูแลร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย ทั้งลูกหลานญาติมิตรและโดยตัวผู้ป่วยเอง นอกจากนี้ยังให้ภาพของระบบสาธารณสุขขององค์กรภาครัฐและเอกชนในส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และในระดับองค์ รวมทั้งประเทศอีกด้วย  เนื่องจากสังคมระบบทุนนิยมทำให้บางครั้งความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วยเปลี่ยนจากการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยไมตรีจิตไปเป็นการซื้อขายบริการให้คุ้มราคา การฟ้องเรียกค่าเสียหายหรือการร้องเรียนเนื่องจากการรักษาบกพร่องหรือผิดพลาดจึงมีมากขึ้น เหตุการณ์เช่นนี้กลับถ่างช่องว่างระหว่างแพทย์และผู้ป่วยให้กว้างขึ้นอีก และพลอยส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขโดยรวมไปด้วย  นวนิยายเรื่องนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเรื่องการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโดยพยายามเสนอภาพความคิด และความรู้สึกจากมุมมองของแพทย์และผู้ป่วยให้สมดุลกัน เช่น ในขณะที่ผู้ป่วยรอคิวพบแพทย์อย่างกระวนกระวาย เกิดความวิตกกังวลจนคิดฟุ้งซ่านทำให้ตั้งข้อกล่าวหาต่างๆ นานา  แพทย์ก็มีความกระวนกระวายใจในการวินิจฉัยโรคให้รอบคอบถี่ถ้วนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนไข้ในเวลาอันจำกัด  ในยามที่แพทย์ต้องตกลงใจใช้วิธีการรักษาขั้นเด็ดขาด เช่น การผ่าตัด  ทั้งแพทย์และผู้ป่วยรวมทั้งญาติมิตรต่างหวังผลด้านบวกคือแพทย์รักษาชีวิตให้รอดปลอดภัยและรักษาโรคให้หายขาดได้  แต่ความเป็นจริงที่ไม่อยากยอมรับกัน โดยเฉพาะฝ่ายผู้ป่วยคือ ภาวะเสี่ยงอันเกิดจาก "กลไกอันซับซ้อนของมนุษย์" ที่ทำให้บางครั้งเครื่องมือชั้นเลิศ แพทย์ฝีมือเยี่ยม และทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญ ก็ไม่อาจเอาชนะความตายได้  ผู้ประพัน์ผ่อนคลายความรู้สึกหดหู่ในเรื่องความเจ็บป่วยและความตายด้วยการนำเสนอเรื่องราวความรักของคนในแวดวงดังกล่าว โดยผูกปมปัญหาความรักของทั้งสองคู่ได้น่าสนใจและคลายปัญหาได้สมจริงและสมเหตุสมผล 

โถงสีเทา จึงเป็นนวนิยายที่นำเสนอความงดงามของชีวิตที่เกิดจากความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ และมีเมตตาระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน โดยเฉพาะในเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วย ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ ดังนั้นความรักในครอบครัว ความกตัญญูต่อบุพการี ความรักผูกพันระหว่างพี่น้องและญาติมิตร ตลอดจนความมีน้ำใจเมตตา ในเพื่อนมนุษย์ของเหล่าจิตอาสา จึงเป็นตัวยาสำคัญที่ช่วยเยียวยาความทุกข์ เท่าๆ กับการที่ผู้ป่วยต้องพัฒนาจิตใจและอารมณ์ของตนให้เข้าใจและยอมรับความเป็นธรรมดาธรรมชาติของชีวิต นวนิยายเรื่องนี้แทบไม่มีตัวละครฝ่ายร้ายเลย แต่ผู้ประพันธ์สามารถผูกโครงเรื่องได้อย่างแยบคายโดยใช้ความทุกข์ ความป่วยไข้ และความตาย เป็นบุคคลวัตของตัวละครฝ่ายร้ายที่สร้างความขัดแย้งในโครงเรื่อง คือการต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับภาวะทางธรรมชาติ อันได้แก่ การเกิด  แก่ เจ็บ ตาย 

ในด้านวรรณศิลป์ ผู้ประพันธ์พรรณนาและบรรยายได้เห็นภาพชัดเจนด้วยภาษาที่ราบรื่น ทั้งๆ ที่เนื้อหาเป็นเรื่องหนักอารมณ์ การดำเนินเรื่องกลมกลืน มีเอกภาพ รายละเอียดที่แทรกเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นกลอนหรือเพลงเหมาะกับบริบทของเรื่องและตัวละครทั้งสื่อความหรือขยายความได้อย่าง  มีศิลปะ จึงทำให้ผู้อ่านได้รับสาระความคิดไปพร้อมกับเพลินอารมณ์ 

      
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 828 ครั้ง