การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือวัยใสหัวใจโขน
 ชื่อผู้แต่งภูผา
 สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
 ปีที่พิมพ์2554
 จำนวนหน้า190 หน้า
 ราคาปก165 บาท
                                                                                                        
 คำนิยม     
 

หนังสือที่นำเสนอความรู้เกี่ยวกับโขนผ่านตัวละครเด็ก ซึ่งเป็นตัวแทนเยาวชนไทยที่มีความรักและสนใจในศิลปะการแสดงโขน  โครงเรื่องเป็นสารคดีที่ซ้อนพล๊อตของชีวิตเยาวชนสองคนผ่านเรื่องเล่าเกี่ยวกับโขนและวิถีชีวิตของเด็กวัยรุ่นซึ่งรักศิลปวัฒนธรรมและมรดกทางปัญญา ซึ่งบรรพบุรุษไทยสืบทอดไว้อย่างน่าสนใจ

ผู้ประพันธ์มีความพยายามในการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับศิลปะของไทยแขนงต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโขนอันได้แก่ นาฏศิลป์ ประติมากรรม จิตรกรรม วรรณกรรม  และหัตถศิลป์ ร้อยเรียงเป็นเรื่องราว ที่สนุกน่าสนใจด้วยท่วงทำนอง ภาษา ของตัวเองที่เรียบง่าย สละสลวย สร้างความรู้ ความเข้าใจ    กล่อมเกลาจิตใจ กระตุ้นเตือนให้รัก หวงแหน และภาคภูมิใจในรากเหง้าของความเป็นไทย

  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1603 ครั้ง