การประกวดหนังสือดีเด่น
19 ตุลาคม 2562 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือหมอเสม คนดี 4 แผ่นดิน ฉบับสมบูรณ์
 ชื่อผู้แต่งสันติสุข โสภณสิริ
 สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก โดยสถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก
 ปีที่พิมพ์2554
 จำนวนหน้า241 หน้า
 ราคาปก199 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
  หนังสือการ์ตูนที่นำเสนอชีวประวัติของศาสตราจารย์นายแพทย์เสม  พริ้งพวงแก้ว ผู้บุกเบิกและวางรากฐานการสาธารณสุขไทย ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการเป็นแพทย์ชนบทของศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว  แม้จะเผชิญกับปัญหาอุปสรรคมากมายแต่ก็ไม่เคยคิดย่อท้อ  กลับมีความเพียรพยายามที่จะพัฒนาและคิดค้นวิธีแก้ปัญหาเหล่านั้น รวมทั้งเป็นผู้รู้จักขวนขวายหาวิชาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอและหมั่นฝึกฝนจนเกิดความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ เพื่อจะนำความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยและอยู่ห่างไกลความเจริญ  ให้ได้รับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ     
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 598 ครั้ง