การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือศึก ๙ ทัพ ธำรงรัฐ พิพัฒน์สยาม
 ชื่อผู้แต่งธำรงรัฐ พิพัฒน์สยาม
 สำนักพิมพ์ กองทัพบกและะนาคารกสิกรไทย
 ปีที่พิมพ์ 2555
 จำนวนหน้า 395 หน้า
 ราคาปก 1,280 บาท
(สาระสังเขป) คำนิยม                                                 
 

หนังสือสารคดีที่เรียบเรียงขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา เป็นหนังสือเกี่ยวกับการศึกครั้งสงครามเก้าทัพต้น รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่มิเพียงแต่อธิบายเฉพาะพระบรมราโชบายและพระราชกรณียกิจในการสงครามที่เป็นพระราชภาระในพระองค์เองและที่ทรงมีพระบรมราชโองการมอบหมายให้พระราชอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชบริพารทั้งหลาย รับไปปฏิบัติเท่านั้น หากแต่ยังเป็นการแสดงภาพทางประวัติศาสตร์ของไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่นำไปสู่ศึกสงคราม  ครั้งนั้น รวมทั้งผลต่อเนื่องจากชัยชนะในศึกเก้าทัพที่มีต่อการพัฒนาบ้านเมืองอันเป็นรากฐานของสังคมไทย   ในปัจจุบันโดยเรียบเรียงไว้ได้อย่างมีอรรถรสต้องตามวรรณศิลป์และชัดเจนถูกต้องตามหลักฐานที่มีทางประวัติศาสตร์ทั้งฝ่ายไทยและคู่สงคราม ทั้งนี้โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นสามภาค คือ

       ภาคแรก  อยุธยายิ่งฟ้า ลอยสวรรค์ ลงฤา  กล่าวถึงเหตุการณ์ที่นำไปสู่การเสียกรุงศรีอยุธยา ในพุทธศักราช 2310 การกอบกู้เอกราชกลับคืนให้ชาวไทยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและการฟื้นฟูแผ่นดินสมัยธนบุรี จนกระทั่งถึงการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีแห่งใหม่ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
      ภาคที่สอง ธำรงขอบขัณฑสีมา  กล่าวถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างสยามกับพม่าที่มีการทำศึกสงครามตั้งแต่สมัยอยุธยาจนมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่มีการทำศึกเก้าทัพซึ่งเป็นสงครามใหญ่ที่สุดที่ส่งผลต่อการธำรงราชอาณาจักรตลอดจนการทำสงครามเพื่อปกป้องราชอาณาจักรอีกหลายครั้ง นอกจากนี้ยังได้ให้อรรถาธิบายถึงกลยุทธ์การศึกที่เรียกว่า “การเดินทหารในเส้นภายใน” ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า- จุฬาโลกมหาราชทรงใช้เจริญรอยตามสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพ้องกันโดยบังเอิญกับวิธีที่สมเด็จ พระจักรพรรดินโปเลียนทรงใช้ในแผ่นดินยุโรปอีกด้วย
       ภาคที่สาม  จำหลักบวรรัตน์ พิพัฒน์สยาม  กล่าวถึงภายหลังที่ไทยสามารถธำรงขอบขัณฑสีมาได้สำเร็จ บ้านเมืองก็สงบร่มเย็น ทำให้พระมหากษัตริย์ทรงมีโอกาสฟื้นฟูบ้านเมืองด้วยการสถาปนาระบอบการปกครองที่มั่นคง ทำนุบำรุงเศรษฐกิจจรรโลงความสุขสมบูรณ์แก่ราษฎร ส่งเสริมกิจการพระศาสนา และศิลปวัฒนธรรมของชาติให้รุ่งเรืองเหมือนเมื่อครั้ง “บ้านเมืองดี”
      ด้วยความดีงาม เหมาะสม และคุณูปการที่ต่อพัฒนาการของไทยดังที่พรรณนาข้างต้น หนังสือเรื่อง ศึก ๙ ทัพ ธำรงรัฐ พิพัฒน์สยาม  ของ  วงเดือน  นาราสัจจ์, ชมพูนุท  นาคีรักษ์ และสุวรรณา  สัจจวีรวรรณ จึงสมควรได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสารคดี ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี    พ.ศ. 2556 
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 863 ครั้ง