การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือ อุทกภัยพิลาป 
 ชื่อผู้แต่ง อภินันท์  นาคเกษม
 สำนักพิมพ์ อรุณวิทยา
 ปีที่พิมพ์ 2555
 จำนวนหน้า 81 หน้า
 ราคาปก 80 บาท
 สาระสังเขป                                                                                   
 หนังสือกวีนิพนธ์เป็นบันทึกเหตุการณ์อุทกภัยครั้งรุนแรงของประเทศไทยที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2554 โดยพรรณนาสถานการณ์อุทกภัยนับตั้งแต่ประเทศไทยประสบพายุรุนแรงหลายระลอก  และมวลน้ำปริมาณมหาศาลเริ่มไหลหลากจากภาคเหนือเรื่อยลงมาจนถึงภาคกลางตอนล่าง ผู้ประพันธ์บอกเล่าถึงสภาพปัญหา ความขัดแย้ง และความสูญเสียจากอุทกภัยที่ในพื้นที่   ต่าง ๆ ขณะเดียวกันก็นำเสนอภาพความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และความรู้รักสามัคคี ของคนไทยทั้งประเทศในท่ามกลางวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้ต่าง ๆ ขณะเดียวกันก็นำเสนอภาพความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และความรู้รักสามัคคี ของคนไทยทั้งประเทศในท่ามกลางวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 567 ครั้ง