การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสืออีสานบ้านเฮา
 ชื่อผู้แต่งวีระศักดิ์  จันทร์ส่งแสง
 สำนักพิมพ์สารคดี (ในนามบริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด) 
 ปีที่พิมพ์2556 
 จำนวนหน้า 253 หน้า
 ราคาปก240 บาท
 สาระสังเขป

คำนิยม

 หนังสือสารคดีสำหรับเด็กวัยรุ่นที่สะท้อนวิถีชีวิตผู้คนและชุมชนจากแง่มุมหลากหลายที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินอีสาน  ตั้งแต่ประเพณี วัฒนธรรม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม จากอดีตถึงปัจจุบัน  รวมถึงผลกระทบของค่านิยมใหม่ ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาซึ่งวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียไว้อย่างละเอียด ผู้ประพันธ์เรียบเรียงเรื่องราวด้วยถ้อยคำสำนวนที่สละสลวย มีภาพประกอบสวยงาม ชัดเจน ทำให้เนื้อหาชัดเจนและเข้าใจง่าย หนังสือเรื่องนี้เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษา  ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป  ทำให้ผู้เกี่ยวข้องต้องชั่งน้ำหนักระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา ว่าจะพัฒนาอย่างไรจึงจะยังคงวิถีชีวิตที่ดีงามของชาวอีสานไว้ได้  
     หนังสือเรื่อง อีสานบ้านเฮา  ของ  วีระศักดิ์  จันทร์ส่งแสง  จึงสมควรได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี (สารคดี) ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2556 
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 510 ครั้ง