การประกวดหนังสือดีเด่น
24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือ เมล็ดฝัน พันธุ์กวี ดอกไม้แห่งสันติภาพ
 ชื่อผู้แต่ง สิทธิเดช กนกแก้ว
 สำนักพิมพ์ แก้ววรรณกรรม
 ปีที่พิมพ์ 2555
 จำนวนหน้า 99 หน้า
 ราคาปก 
 สาระสังเขป                                                                                   
 เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วน  ส่วนแรกชื่อว่า  เมล็ดพันธุ์จินตนาการ  สอนให้เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ รู้จักเก็บเกี่ยวความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิต ส่วนที่สองชื่อว่า สีสันอาเซียน สอนให้เยาวชนรู้จักพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   ส่วนสุดท้ายชื่อว่า จุดเทียนสันติภาพ  เป็นการปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักในคุณค่าของสันติภาพ  เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข   
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 434 ครั้ง