การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือ เส้นทางนักรบ : นิยายภาพชีวประวัติท่านปัญญานันทภิกขุ
 ชื่อผู้แต่ง ศักดา  วิมลจันทร์
 สำนักพิมพ์ ห้องสมุดจำปีรัตน์ วัดชลประทานรังสฤษฎ์
 ปีที่พิมพ์ 2555
 จำนวนหน้า หนังสือชุด (10เล่ม)
 ราคาปก 200 บาท
 สาระสังเขปคำนิยม   
  หนังสือการ์ตูนชุด มีทั้งหมด 10 เล่ม  นำเสนอชีวประวัติของท่านปัญญานันทภิกขุตั้งแต่เด็ก อยู่ที่จังหวัดพัทลุง ช่วยบิดามารดาทำนาและเลี้ยงควาย ได้ศึกษาเล่าเรียนเบื้องต้นกับพระภิกษุที่วัด  ต่อมาได้เข้าเรียนที่โรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา แต่ไม่ทันจบต้องลาออกมาช่วยทำนาแทนบิดาที่ล้มป่วย ด้วยนิสัยที่รักการอ่านและชอบศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ ส่งผลให้ท่านปัญญานันทภิกขุ เป็นปราชญ์  ผู้รอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม ซึ่งท่านได้นำความรู้ที่สั่งสมใช้ในการดำเนินชีวิต สามารถฟันฝ่าอุปสรรคและความยากลำบากในชีวิตฆราวาสไปได้ด้วยดี เมื่อบวชเป็นสามเณรและเป็นภิกษุ ท่านได้นำความรู้เผยแผ่เป็นคุณูปการแก่พุทธศาสนิกชน  นับตั้งแต่เป็นสามเณรและตลอดชีวิตแห่งเพศบรรพชิตของท่าน หนังสือการ์ตูนนิยายภาพชุด “เส้นทางนักรบ”  มีทั้งตัวละครบุคคลที่มีอยู่จริง และตัวละครที่สมมุติขึ้นเพื่อให้ได้อรรถรส รวมทั้งสอดแทรกวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นได้สมจริง และน่าสนใจ ตัวการ์ตูน      มีชีวิตชีวา ดูง่าย ลายเส้นโดดเด่น ออกแบบฉากและอารมณ์การ์ตูนได้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง องค์ประกอบสัดส่วนของภาพวาด มีมุมมองที่สวยงาม และมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
     หนังสือเรื่อง เส้นทางนักรบ : นิยายภาพชีวประวัติท่านปัญญานันทภิกขุ ของ ศักดา    วิมลจันทร์  จึงสมควรได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพทั่วไป ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2556
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 463 ครั้ง