การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือ ปทุมวนานุสรณ์ โครงการบูรณปฏิสังขรณ์ วัดปทุมวนาราม     
 ชื่อผู้แต่ง กุลวดี  สถิติรัต และคณะ
 สำนักพิมพ์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 ปีที่พิมพ์ 2555
 จำนวนหน้า 156 หน้า
 ราคาปก 
 สาระสังเขป                                                                      
 หนังสือที่จัดพิมพ์ในโครงการบูรณปฏิสังขรณ์ วัดปทุมวนาราม มีอายุครบ 154 ปีแห่งการสถาปนา และเป็นวาระมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยเรื่องราวของวัด ปทุมวนารามในอดีตจนถึงปัจจุบันไว้อย่างละเอียด พร้อมภาพประกอบสีด้วยงามตลอดทั้งเล่ม ทำให้หนังสือที่คุณค่าทางประวัติศาสตร์
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 492 ครั้ง