การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือรูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์
 ชื่อผู้แต่งระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี 
 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ปีที่พิมพ์2556
 จำนวนหน้า343 หน้า 
 ราคาปก380 บาท
 (สาระสังเขป)  คำนิยม
 หนังสือสารคดีที่เป็นผลงานจากความมานะพากเพียรของผู้เขียนและคณะที่เดินทางไปศึกษารวบรวมข้อมูลจากประเทศทั้งหลายสิบกว่าประเทศในอุษาคเนย์  ผู้เขียนได้ศึกษาวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์  สังคมวิทยา  ภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจนความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ โครงสร้างของเนื้อหาแต่ละส่วน มีการแบ่งไว้ชัดเจน มีสามส่วน  ได้แก่

บทนำ  ว่าด้วยลักษณะเฉพาะของภูมิภาค และลักษณะบ้านเรือนในภาพรวม 

ส่วนที่สอง  เสนอเรื่องบ้านเรือนในคาบสมุทร แบ่งเป็นกลุ่มไท กลุ่มจีน-ทิเบต  และจีน กลุ่มมอญ เขมร เวียดนาม และอื่น ๆ รวม 30 ชาติพันธุ์  

ส่วนที่สาม  เป็นบ้านเรือนในหมู่เกาะ ประกอบด้วยคาบสมุทรมลายู  หมู่เกาะซุนดาใหญ่ และหมู่เกาะซุนดาน้อย  ปาปัวตะวันตก และฟิลิปปินส์

หนังสือนี้ใช้ภาษาเขียนที่เข้าใจง่าย ผู้อ่านจึงได้รับทั้งความรู้และความเข้าใจสาระที่ผู้เขียนนำเสนอได้อย่างเป็นระบบได้ดียิ่ง ความยอดเยี่ยมอีกประการหนึ่งคือ ภาพประกอบ ทั้งภาพถ่ายและภาพลายเส้น มีมากถึง 238 รายการ  มีแผนที่ และแผนผังของรูปแบบบ้านเรือนแต่ละแบบ  ทำความกระจ่างชัดแก่ผู้อ่านโดยมิพักต้องจินตนาการเลย

หนังสือสารคดีเรื่อง รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์  ประพันธ์โดย  ระวิวรรณ  โอฬารรัตน์มณี  จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จึงสมควรได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสารคดี ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557 

  
  
  
  
  
  

อ่านทั้งหมด 712 ครั้ง