การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือรวมบทกวี โคลงบ้านโคลงเมือง
 ชื่อผู้แต่งนายทิวา
 สำนักพิมพ์ออน อาร์ต ครีเอชั่น 
 ปีที่พิมพ์2556
 จำนวนหน้า138 หน้า
 ราคาปก120 บาท
 (สาระสังเขป)คำนิยม
 หนังสือกวีนิพนธ์ที่ส่องสะท้อนให้เห็นปัญหาความแตกแยก แบ่งข้างแบ่งฝ่ายที่สั่นคลอนความสงบสุขของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยในปัจจุบัน พร้อมทั้งเสนอทางออกแห่งปัญหา  เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วน แต่งร้อยรับกันอย่างมีเอกภาพ 
     ส่วนแรก คือ "บ้าน" เสนอเรื่องราวความเดือดร้อนทุกข์ยากที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองและคนในชาติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้มีอำนาจเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ทุจริต ไร้คุณธรรม ร่วมกันฉ้อราษฎร์บังหลวง ปิดซ่อนความจริง ยุยงผู้คนให้แตกความสามัคคี  แบ่งพรรคแบ่งพวก 
     ส่วนที่สอง คือ  "เมือง" เสนอเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนในสังคมที่ไม่เป็นไปตามศีลธรรม จริยธรรม และกฎระเบียบ  พร้อมที่จะกอบโกยเพื่อพรรคพวก 
     ส่วนที่สาม คือ "เรา" เสนอแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อผ่อนคลายความทุกข์ให้แก่ผู้คนที่กำลังเผชิญสภาวะวิกฤตทางการเมืองและสังคม ด้วยการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

     เนื้อหาและแนวคิดของกวีนิพนธ์เรื่องนี้โดดเด่นด้วยคุณค่าและมีคุณลักษณะของวรรณศิลป์ที่ชัดเจน ใช้ฉันทลักษณ์โคลงสี่สุภาพประพันธ์เป็นกระทู้เดี่ยวหรือกระทู้คำเดียว ทั้งคำที่มีความหมายและคำที่ไม่มีความหมาย ทั้งสำนวนเก่าและสำนวนใหม่  โคลงสี่สุภาพส่วนใหญ่เสนอเนื้อหาตามกระทู้ที่เสนอเนื้อความตามคำแต่ละบาทของกระทู้  ร้อยเรียงอย่างมีเอกภาพ มีการเลือกใช้คำที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ซึ่งมีพลังสร้างความสะเทือนอารมณ์และก่อให้เกิดจินตภาพ

     หนังสือเรื่อง  รวมบทกวี โคลงบ้านโคลงเมือง  ประพันธ์โดย  นายทิวา     จัดพิมพ์โดย บริษัท ออน อาร์ต ครีเอชั่น จำกัด  จึงสมควรได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือกวีนิพนธ์ ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557

  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 1213 ครั้ง