การประกวดหนังสือดีเด่น
13 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือความทรงจำบางอย่างช่างรางเลือน
 ชื่อผู้แต่งรัชศักดิ์  จิรวัฒน์
 สำนักพิมพ์มติชน
 ปีที่พิมพ์2556
 จำนวนหน้า 203 หน้า
 ราคาปก 165 บาท
(สาระสังเขป)คำนิยม     
 หนังสือรวมเรื่องสั้น ประกอบด้วยเรื่องสั้น จำนวน 10 เรื่อง นำเสนอแนวคิดเรื่องความจริงกับความลวงในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัวและสังคม ความซับซ้อนและความขัดแย้งในจิตใจของมนุษย์ทั้งความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับคุณธรรมและจริยธรรม ระหว่างสมาชิกในครอบครัวและระหว่างมนุษย์กับการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ความขัดแย้งเหล่านี้นำไปสู่พฤติกรรมที่ตรงข้ามกับอารมณ์และความรู้สึกนึกคิด ผู้เขียนชี้ให้เห็นบทบาทของทุนนิยม การเมืองและสื่อที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตมนุษย์ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัว ความรักและความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวย่อมอยู่เหนือความขัดแย้งในระดับปัจเจกบุคคลและทางการเมือง

     ด้านกลวิธีการประพันธ์ ผู้เขียนมีความโดดเด่นในการใช้สัญลักษณ์ การเปลี่ยนมุมมองในการเล่าเรื่องและบางเรื่องมีการเล่าเรื่องแบบเหนือจริงและแนวมหัศจรรย์ เพื่อนำเสนอความซับซ้อนและพร่าเลือนของความจริงและความลวงซึ่งอยู่ในมิติเดียวกันในความทรงจำที่มนุษย์เลือกที่จะจำบางเรื่องแต่บางเรื่องก็เป็นความผิดพลาดและบาดแผลที่รางเลือนในความทรงจำ

     หนังสือเรื่อง ความทรงจำบางอย่างช่างรางเลือน  ประพันธ์โดย  รัชศักดิ์  จิรวัฒน์  จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มติชน  จึงสมควรได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือรวมเรื่องสั้น ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557

  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 818 ครั้ง