การประกวดหนังสือดีเด่น
22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง แผ่นดินหนองจอก
 ชื่อผู้แต่งสิทธิเดช  กนกแก้ว
 สำนักพิมพ์ร้อยแก้ววรรณกรรม
 ปีที่พิมพ์2556
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก -
 สาระสังเขป                                                                                   
 หนังสือที่ถ่ายทอดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับชุมชนเขตหนองจอกเป็นกลอนสุภาพ ได้แก่ ประวัติความเป็นมา  ภูมิศาสตร์  สถานที่สำคัญ  ศาสนสถาน  วัฒนธรรมประเพณี  วิถีชีวิตชุมชน  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่หล่อหลอมและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนรักและหวงแหนถิ่นกำเนิด  ซึ่งจะเป็นพลังพัฒนาชุมชนของตนให้เข้มแข็งและยั่งยืนสืบไป
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 715 ครั้ง