การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือพัดรองงานพระราชพิธีในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 ชื่อผู้แต่งเบญจมาส  แพทอง และคณะ
 สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง       กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 ปีที่พิมพ์2556
 จำนวนหน้า 308 หน้า
 ราคาปก -
 (สาระสังเขป) คำนิยม                                                                      
 หนังสือที่จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆปรินายก สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงเจริญพระชันษา 100 ปี  วันที่ 3 ตุลาคม 2556

     "พัดรอง"  คือ ตาลปัตร ซึ่งชาวไทยยึดถือว่าเป็นสมณบริขาร มีศรัทธานิยมสร้างถวายพระสงฆ์ในโอกาสทำการกุศล  ต่อมาพัฒนาการเป็นพัดยศ ที่พระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็นเครื่องสักการะถวายแด่พระสงฆ์ในโอกาสต่างๆ  ได้แก่  การบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชพิธีประจำปี  และโอกาสพิเศษ  การสอบไล่เปรียญธรรม  การเลื่อนสมณศักดิ์  และพัดรองที่ระลึกที่มีพระราชประสงค์สร้างถวายเป็นกรณีพิเศษเฉพาะพระองค์  โดยพระราชทานทั้งพระสงฆ์ไทย  พระสงฆ์ในอานัมนิกาย และจีนนิกาย  ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับพัดรองดังกล่าวไว้อย่างครบถ้วน มีคุณค่าแก่การศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปะที่สมบูรณ์อย่างยิ่ง

     ภาพประกอบ  เป็นภาพของพัดรองลักษณะต่างๆ อย่างหลากหลาย ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นเป็นงานศิลปะที่ประณีตงดงาม ทั้งความคิดสร้างสรรค์ และการแสดงความหมายจำนวนทั้งหมด 189 ด้าม โดยจัดหมวดหมู่ไว้อย่างมีระเบียบ โปร่ง สะอาดตา

     การพิมพ์  เป็นการตีพิมพ์ภาพพัดรองทุกด้ามโดยควบคุมสีได้อย่างดีเยี่ยม คมชัด จนสามารถเห็นฝีมือการปักทั้งเส้นไหมและปักดิ้นของลวดลายได้อย่างน่าชื่นชม  พิมพ์พื้นหลังเป็น สีขาวทำให้ภาพพัดรองดูเด่นขึ้นมา ประกอบกับเป็นการพิมพ์งาน 5 สีทั้งเล่ม โดยสีที่ห้าเป็นสีทอง ยิ่งทำให้หนังสือมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น

     การเข้าเล่ม  มีความประณีต แข็งแรง เย็บเล่มด้วยการเย็บกี่ ปกแข็ง สวยงาม กอปรกับ  มีกล่องใส่สวยงามและแข็งแรง ช่วยให้หนังสือมีความสวยงามและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น  

     หนังสือเรื่อง พัดรองงานพระราชพิธีในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประพันธ์โดย เบญจมาส      แพทอง และคณะ  จัดพิมพ์โดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  จึงสมควรได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทหนังสือสวยงามทั่วไป  ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557 

  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 556 ครั้ง