การประกวดหนังสือดีเด่น
5 กรกฎาคม 2563 เวลา
รายชื่อหนังสือดีเด่น
 ชื่อหนังสือเทวสถานมรดกวัฒนธรรมบนแผ่นดินไทย
 ชื่อผู้แต่งกุลวดี  สถิติรัต และคณะ 
 สำนักพิมพ์สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด
 ปีที่พิมพ์2556
 จำนวนหน้า 
 ราคาปก -
 สาระสังเขป                                                                                   
 หนังสือจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคล 4 วาระ ได้แก่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ผู้ทรงสถาปนาเทวสถาน สำหรับพระนคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา เมื่อวันทื่ 5 ธันวาคม 2554 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2554  และเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงเจริญพระชนมายุ 7 รอบ 84 พรรษา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552  เนื้อหาในเล่มเสนอความเป็นมาเกี่ยวประวัติความเป็นมาและปรัชญาของศาสนาพราหมณ์หรือที่เรียกอย่างสากลว่า "ศาสนาฮินดู" การเผยแผ่ศาสนาพราหมณ์สู่สยามประเทศ และประวัติการสร้างและลำดับเหตุการณ์การบูรณปฏิสังขรณ์เทวสถาน สำหรับพระนคร พร้อมภาพประกอบสวยงามและทรงคุณค่าทางประวิติศาสตร์ 
  
  
  
  
  
 


อ่านทั้งหมด 571 ครั้ง